h1

Lĩnh vực xét nghiệm di truyền

Xét nghiệm gen được ứng dụng vào các lĩnh vực sau đây. Ngoài các lĩnh vực phổ biến này thì Chekco còn cung cấp xét nghiệm gen di truyền cho một số lĩnh vực khác.